Na osnovu člana 10. stav (2) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se:

KONKURS

za imenovanje dodatnih članova Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za imenovanje dodatnih članova Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici.

II

Za člana Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

  1. da studira na Univerziteta u Zenici i
  2. da je stariji od 18 godina.

Pored opštih uslova, kandidat za člana Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

  1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
  2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
  3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
  4. da dobro poznaje rad na računaru
  5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:

  1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
  2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
  3. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.

IV

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je elektronski dostaviti do utorka 01.03.2022. godine do 18:00 sati na mail adresu konkursi.usunze@gmail.com  sa naznakom: „KONKURS ZA ČLANA SKUPŠTINE“.

 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Zenici

Faris Preljević