Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/2022. godinu.

II

Za člana Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da studira na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici i
 2. da je stariji od 18 godina.

Pored opštih uslova, kandidat za člana Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
 4. da dobro poznaje rad na računaru
 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
 3. motivaciono pismo
 4. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo i izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.

IV

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do srijede 15.12.2021. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici)“. Također, na koverti je, pored svih ostalih podataka, potrebno navesti e-mail adresu kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Član radnog predsjedništva Unije studenata Univerziteta u Zenici

Faris Preljević