Predstavnici studenata u Senatu Univerziteta su:

 • Haris Trakić – Politehnički fakultet
 • Ahmed Smolo – Pravni fakultet
 • Larisa Gadžun – Medicinski fakultet
 • Lejla Dajić – Islamski pedagoški fakultet (master studij)
 • Amel Zahirović – Metalurško – tehnološki fakultet (doktorski studija)

 

Senat je najviše akademsko tijelo, odgovorno za akademska pitanja na Univerzitetu, kojeg čine:

 1. a) rektor,
 2. b) prorektori,
 3. c) dekani,
 4. d) dekani pridružene članice, ako je to utvrđeno ugovorom o pridruživanju,
 5. e) po jedan predstavnik fakulteta izabran od strane naučno-nastavnog vijeća/umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/akademije,
 6. f) direktor Instituta Kemal Kapetanović,
 7. g) direktor Studentskog centra, kao i
 8. h) predstavnici studenata sva 3 (tri) ciklusa, u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova Senata, a koje bira studentski predstavnički organ.

Rektor, prorektori i dekani su članovi Senata po funkciji.

Članovi Senata iz tačke e) biraju se na period od (4) četiri godine stim da predstavnik organizacione jedinice mora biti u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, osim predstavnika Medicinskog fakulteta koji mora biti u radnom odnosu minimalno sa 20%.

(4) Predstavnici studenata se biraju na period od (1) jedne akademske godine, a mogu biti ponovo imenovani.

(Djelokrug rada Senata)

(1) Senat Univerziteta odlučuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta.

(2) Senat Univerziteta:

a) donosi Statut Univerziteta uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora;

b) predlaže Upravnom odboru godišnji program rada Univerziteta;

c) donosi Etički kodeks kojim se utvrđuju etička načela u visokom obrazovanju, objavljivanju naučnih rezultata, odnosu prema intelektualnoj svojini, odnosima između nastavnika i saradnika, drugih zaposlenih i studenata, odnosu prema javnosti i sredstvima javnog informisanja i uopće o nastupanju Univerziteta, nastavnika, saradnika i studenata u pravnom prometu;

d) donosi opće akte iz domena akademskih pitanja u skladu sa zakonom;

e) donosi nastavne planove i nastavne programe dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija;

f) bira i razrješava dužnosti rektora;

g) na obrazloženi prijedlog rektora bira i razrješava prorektore Univerziteta;

h) donosi konačne odluke po prigovoru kandidata za izbor i razrješenje dužnosti dekana i prodekana, kao i direktora Instituta;

i) na prijedlog rektora imenuje šefove katedri;

j) donosi odluku o raspisivanju konkursa, bira akademsko osoblje na prijedlog naučno-nastavnog/umjetničko-nastavnog vijeća te odlučuje o vrsti angažmana za izabrano akademsko osoblje;

k) raspisuje konkurs i daje saglasnost na izbor naučnog i istraživačkog osoblja, na prijedlog naučnog vijeća organizacione jedinice;

l) donosi odluku o univerzitetskom registru domaćih i međunarodnih časopisa, te zbornika radova s naučnih skupova, koji su referentni za izbor u naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja;

m) imenuje mentora/komentora, komisije i usvaja izvještaje u postupku stjecanja doktorata nauka na prijedlog naučno-nastavnog vijeća, odnosno vijeća organizacione jedinice;

n) dodjeljuje počasno zvanje professor emeritus, te počasni doktor nauka;

o) daje inicijativu Upravnom odboru za organizovanje i ukidanje fakulteta i drugih organizacionih jedinica Univerziteta, kao i studijskih programa;

p) donosi programe naučnoistraživačkog i umjetničkog rada, radi unapređenja naučnih, odnosno umjetničkih disciplina, koji se izučavaju u studijskim programima;

q) ratifikuje ugovore i memorandume o međunarodnoj institucionalnoj saradnji;

r) aktivno učestvuje u procedurama izvođenja internih i eksternih evaluacija, kao i u razvoju

QA-a i QMS-a, te promociji i razvoju kulture kvaliteta;

s) odobrava razvojne i organizacione planove;

t) imenuje komisije i usvaja izvještaje u postupku nostrifikacije inostranih diploma;

u) imenuje stalna ili privremena tijela, radne timove, grupe za praćenje kvaliteta rada i slično;

v) propisuje odredbe kojima se reguliše rad organa koje imenuje Senat;

w) utvrđuje upisnu politiku;

x) donosi odluke o visini školarine koju plaćaju studenti, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona;

y) raspisuje konkurs za upis studenata u prvi, drugi i treći ciklus studija;

z) donosi Poslovnik o svome radu;

aa) analizira rezultate prolaznosti studenata i utvrđuje mjere za unapređenje naučno-nastavnog procesa;

ab) utvrđuje plan pokrivenosti nastave (nastavnički tim) za svaku akademsku godinu;

ac) utvrđuje raspored ispitnih rokova za svaku akademsku godinu;

ad) donosi program stručnog usavršavanja na prijedlog naučno-nastavnog vijeća fakulteta, instituta ili po sopstvenoj inicijativi;

ae) donosi odluke o dodjeli priznanja Univerziteta;

af) donosi odluke o davanju saglasnosti za objavljivanje rukopisa kao izdanja Univerziteta, a na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta;

ag) utvrđuje personalni sastav Senata Univerziteta na početku svake akademske godine;

ah) imenuje i razrješava predsjedavajućeg Senata Univerziteta; te

ai) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

(3) Senat odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih organa organizacionih jedinica, kao i drugih organa Univerziteta i predstavničkih organa studenata.

(4) Podlogu raspravljanju i odlučivanju o akademskim pitanjima na sjednicama Senata predstavljaju pisani prijedlozi s materijalima i dokumentacijom koju pripremaju i dostavljaju ovlašteni predlagači s jasno navedenim pravnim osnovama.

(5) U slučaju izostajanja, odnosno neblagovremenog i/ili nepotpunog djelovanja ili hitnosti donošenja odluke nosioca aktivnosti iz prethodnog stava, Senat može donositi odluke u skladu s utvrđenim potrebama i interesima Univerziteta u Zenici.