Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za imenovanje članova Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu.

II

Za člana Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

  1. da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici i
  2. da je stariji od 18 godina.

Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

  1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
  2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
  3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
  4. da dobro poznaje rad na računaru i
  5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:

  1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
  2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
  3. motivaciono pismo i
  4. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo i izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.

IV

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do srijede 11.11.2020. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za imenovanje članova Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici)“. Također, na koverti je, pored svih ostalih podataka, potrebno navesti e-mail adresu kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Predsjednik Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici:

Haris Ibrahimbegović