Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za predsjednika asocijacija i članove naučno-nastavnog vijeća, radno predsjedništvo Unije studenata Univerziteta u Zenici je odlučilo produžiti rok za predaju konkursne dokumentacije. Rok će se produžiti do četvrtka 6.1.2022. godine.

Konkurs za predsjednika asocijacije se produžuje na sljedećim fakultetima:

 1. Mašinski fakultet
 2. Filozofski fakultet

Konkurs za članove naučno-nastavno vijeće se produžuje na sljedećim fakultetima:

 1. Mašinski fakultet

Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
 3. motivaciono pismo
 4. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo i izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do ponedjeljka 6.1..2022. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća *(NAZNAČITI IME FAKULTETA NA KOJEM STUDIRA)* Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija
*(NAZNAČITI IME FAKULTETA NA KOJEM STUDIRA)* Univerziteta u Zenici)“. Također, na koverti je, pored svih ostalih podataka, potrebno navesti e-mail adresu kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Uz prijavu na Konkurs kandidati za predsjednika Asocijacije studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
 3. motivaciono pismo
 4. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.
 5. program rada i razvoja Asocijacije studenata

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo, izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom i program rada i razvoja Asocijacije studenata za fakultet na koji aplicira, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do ponedjeljka 6.1.2022. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za imenovanje članova predsjednika Asocijacije
*(NAZNAČITI IME FAKULTETA NA KOJEM STUDIRA)* Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija
*(NAZNAČITI IME FAKULTETA NA KOJEM STUDIRA)* Univerziteta u Zenici)“. Također, na koverti je, pored svih ostalih podataka, potrebno navesti e-mail adresu kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Član radnog predsjedništva Unije studenata Univerziteta u Zenici

Faris Preljević