Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18 stav 3 Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za izbor predsjednika Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici

Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine.

II

Za predsjednika Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da studira na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i
 2. da je stariji od 18 godina.

Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
 4. da dobro poznaje rad na računaru
 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

III

Za predsjednika Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni period iz Konkursa.

IV

Uz prijavu na Konkurs kandidati za predsjednika Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
 3. motivaciono pismo
 4. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.
 5. program rada i razvoja Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo, izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom i program rada i razvoja Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom će prezentovati svoj program rada i razvoja Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici na sjednici Upravnog odbora Vijeća studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do srijede 15.12.2021. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici)“. Također, na koverti je, pored svih ostalih podataka, potrebno navesti e-mail adresu kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Član radnog predsjedništva Unije studenata Univerziteta u Zenici

Faris Preljević