Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se:

KONKURS

za imenovanje predsjednika Asocijacija svih organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici.

Konkurs se raspisuje za akademsku 2022./2023. godinu.

Za predsjednika Asocijacije može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. Da studira na Univerzitetu u Zenici;
 2. da je stariji od 18 godina;

Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici;
 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom;
 3. da nije član akademskog osoblja Univerziteta u Zenici;
 4. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 5. da dobro poznaje rad na računaru;
 6. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad, koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije;

Uz prijavu na konkurs, kandidat za predsjednika Asocijacije treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata;
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata te posljednjeg ovjerenog semestra;
 3. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom;
 4. motivaciono pismo
 5. plan i program rada Asocijacije studenata organizacione jedinice za koju se kandiduje;

Kandidat je obavezan potpisati svu dokumentaciju koja se zahtijeva ovim konkursom, u suprotnom, prijava kandidata će se smatrati nepotpunom.

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je elektronski dostaviti do 14.10.2022. godine do 20:00 sati na mail adresu konkursi.usunze@gmail.com  sa naznakom: „KONKURS ZA PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Zenici

Faris Preljević