KONKURS ZA CLANOVE DISCIPLINSKE KOMISIJE PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata. Konkurs se raspisuje za akademsku 2023./2024. godinu. Za člana Disciplinske komisije iz reda studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici; da je stariji od 18 godina; Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici; da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom; da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik; da dobro poznaje rad na računaru; da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad, koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije; Uz prijavu na konkurs, kandidat za člana Disciplinske komisije iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba dostaviti sljedeću dokumentaciju: biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata; kopiju prve i druge stranice index-a kandidata; izjavu da kandidat nije član neke političke partije...

Read More