Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 29.  Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se:

KONKURS

za imenovanje predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici

Konkurs se raspisuje za akademsku 2023./2024. I akademsku 2024/2025 godinu.

Za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1.  da je državljanin BiH;
 2.  da je student bilo kojeg ciklusa na Univerzitetu u Zenici;

Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Unije studenata treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici;
 2. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 3. da dobro poznaje rad na računaru;
 4. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad, koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije;
 5. da nije član akademskog osoblja Univerziteta, neke političke partije ili neke organizacije povezane s političkom partijom;
 6. da nije upisao status apsolventa
 7. Da ima minimalni prosjek ocjena 8.0 

Kandidat za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava na konkurs
 2. Biografija sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata;
 3. Kopija prve i druge stranice index-a kandidata te posljednjeg ovjerenog semestra;
 4. Ovjerenu izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom;
 5. Motivaciono pismo;
 6. Plan i program rada za mandatni period;
 7. Uvjerenje o položenim predmetima;

Kandidat je obavezan potpisati svu dokumentaciju koja se zahtijeva ovim konkursom, u suprotnom, prijava kandidata će se smatrati nepotpunom. Prijave potpisane elektronski neće biti uzete u razmatranje

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je elektronski dostaviti (skenirane PDF dokumente) do 02.04.2024. godine do 20:00 sati na mail adresu konkursi.usunze@gmail.com  sa naznakom: „KONKURS ZA PREDSJEDNIKA UNIJE STUDENATA UNZE”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.