Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“  raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2023./2024. godinu. Za člana Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:
 1. da studira na Univerzitetu u Zenici;
 2. da je stariji od 18 godina;
Pored opštih uslova, kandidat za članove Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici;
 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom;
 3. da nije član akademskog osoblja Univerziteta u Zenici (asistent na fakultetu);
 4. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 5. da dobro poznaje rad na računaru;
 6. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije;
Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dužni su priložiti sljedeće dokumente:
 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata;
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata, te posljednjeg ovjerenog semestra;
 3. motivaciono pismo;
 4. ovjerenu izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom;
 5. ovjerenu izjavu o radu u interesu Unije studenata Univerziteta u Zenici;
 6. potvrdu Unije studenata Univerziteta u Zenici o prethodno aktivnom angažmanu i radu u interesu Unije studenata
Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo, izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom i izjavu o radu u interesu Unije studenata Univerziteta u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom. Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je elektronski dostaviti na email adresu Unije studenata konkursi.usunze@gmail.com do 20.10.2023. godine do 20:00 sati, sa naznakom: „KANDIDATURA ZA ČLANA SENATA IZ REDA STUDENATA“. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Zenici Faris Preljević