Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 11. stav (1) tačka d) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-01-9/20. Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za izbor predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine.

II

Za predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i
 2. da je stariji od 18 godina.

Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
 4. da dobro poznaje rad na računaru i
 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

III

Za predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni period iz Konkursa.

IV

Uz prijavu na Konkurs kandidati za predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
 2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
 3. motivaciono pismo,
 4. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom i
 5. program rada i razvoja Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo, izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom i program rada i razvoja Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom će prezentovati svoj program rada i razvoja Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na sjednici Upravnog odbora Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do srijede 11.11.2020. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za izbor predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici)“. Također, na koverti je, pored svih ostalih podataka, potrebno navesti e-mail adresu kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Predsjednik Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici:

Adi Hadžić