Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-28/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS
za izbor predsjednika Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici

I
Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine.

II
Za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:
1. da studira na Univerzitetu u Zenici i
2. da je stariji od 18 godina.
Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
4. da dobro poznaje rad na računaru i
5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

III
Za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici za mandatni period iz Konkursa.

IV
Uz prijavu na Konkurs kandidati za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente:
1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
2. kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,
3. izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom i
4. program rada i razvoja Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici.
Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom i program rada i razvoja Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom.
Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom će prezentovati svoj program rada i razvoja Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici na izbornoj sjednici Skupštine Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici.

V
Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do četvrtka 12.10.2017. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za izbor predsjednika Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici)“. Također, na koverti je potrebno navesti tačan naziv Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici, te, pored svih ostalih podataka, obavezno e-mail adresu kandidata. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Predsjednik Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici:
Denis Vejzović