Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-28/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem...

Read More